On van els Fons?

Els fons que el projecte LES GEGANTES AMB TU recollirà, aniran destinats a:

VHIO_logo_011        FUNDACIÓ WHIO (Vall d’Hebron Institut Oncològic), en el projecte:

Estudi en profunditat de les alteracions moleculars del càncer de mama: avaluació dels factors moleculars pronòstics i predictius de resposta a tractaments diana contra en càncer de mama.

Justificació

En l’oncologia del segle XXI anomenem medicina de precisió a la utilització d’informació sobre gens, proteïnes i altres característiques del tumor per guiar el tractament dels nostres pacients. En moltes institucions de prestigi a nivell mundial entre les que es conta VHIO, estan en marxa diferents programes de medicina de precisió que inclouen l’estudi molecular de tumors mitjançant seqüenciació de DNA en tumors de pacients en tractament oncològic actiu. D’aquesta manera, podem oferir als pacients fàrmacs dirigits contra les mutacions detectades en el programa de pre-screening molecular. Aquests fàrmacs dirigits, poden parar el creixement del tumor i a més millorar la qualitat de vida de les pacients que els reben perquè són menys tòxics que la quimioteràpia estàndard en la majoria dels casos. Actualment el panell que utilitzem a VHIO per aconseguir aquest objectiu consta de 59 gens.

El càncer de mama és una malaltia complexa i heterogènia, en la qual no sols la presència d’una única mutació en un únic gen indueix necessàriament l’aparició del tumor. A més, sabem ja a dia d’avui que la malaltia és dinàmica i que les mutacions en els gens al llarg de l’evolució de la malaltia van canviant per la pressió exercida pels tractaments que reben les pacients i aquest fet és el que explica en gran part la resistència a molts fàrmacs i que aquests deixin de funcionar. Per últim, una altra de les limitacions que afronten en la nostra practica clínica diària amb la informació de que disposem actualment, és que de totes les mutacions que detectem en el tumor desconeixem quines són les que realment causen el creixement d’aquest i quines estan presents sense un efecte funcional real. Sabem que hi ha molts gens que actualment no estan inclosos en la majoria dels panells de pre-screening que utilitzem en la nostra pràctica clínica i que no obstant això estan involucrats en el desenvolupament d’aquests tumors. Igualment, no només les mutacions puntuals, sinó també altres alteracions moleculars com la presència de copy number alterations (CNA), porten al desenvolupament del càncer de mama.

Les alteracions del tumor s’han avaluat clàssicament en les biòpsies del tumor, ja sigui el tumor primari o una metàstasi. Sabem però que el fet de realitzar una biòpsia és un procediment invasiu, associat als riscos de la tècnica per les seves potencials complicacions, i que no sempre és possible tècnicament per la localització de les lesions ja que algunes no són abordables mitjançant biòpsies i cal plantejar una cirurgia oberta. Les biòpsies líquides són un altre gran àmbit d’interès en la genòmica del càncer en els últims anys. La capacitat de detectar mutacions en el DNA tumoral circulant (ctDNA) a partir d’una simple mostra de plasma, sense necessitat de fer una biòpsia del tumor, obre un gran ventall de possibilitats ja que ens permet detectar noves mutacions i seguir la resposta a tractaments dirigits de forma més precisa i senzilla.

Per aquests motius, un coneixement més profund sobre les alteracions moleculars presents en els tumors de les pacients amb càncer de mama i avaluat a temps real al llarg de l’evolució de la malaltia és fonamental per oferir noves teràpies a les pacients en busca d’incrementar l’eficàcia dels tractaments, entenent realment quines són les mutacions fundadores del tumor que expliquen el seu creixement en cada moment i que les pacients visquin més i amb millor qualitat de vida.

Objectius

El projecte té 3 objectius:

  1. Estudiar les alteracions moleculars d’un grup de pacients amb càncer de mama metastàsic amb un panell de gens ampliat, amb la finalitat de:
  2. Trobar alteracions moleculars addicionals respecte a les detectades amb el panell en ús actualment.
  3. Explorar estratègies de tractament més efectives per a aquestes pacients en base a les alteracions que es puguin potencialment detectar.
  4. Estudiar en base a l’anàlisi del tumor primari, el teixit metastàsic i el ctDNA l’evolució de les mutacions del tumor per definir quines serien les mutacions fundadores i les passatgeres de cada tumor.
  5. Estudiar la variació en la quantitat de ctDNA i en la quantitat relativa de les mutacions presents en les pacients al llarg de l’evolució de la malaltia.

 

Metodologia / Descripció:

Analitzarem per a cada pacient inclosa en el projecte les següents mostres: tumor primari, biòpsia de malaltia metastàsica, sang, i plasma per ctDNA.

Utilitzarem un panell per seqüenciar 300 gens rellevants en càncer i obtindrem les mutacions presents en el tumor dels pacients (en aquest cas, en dos tumors: el primari i la metàstasi), però no a la seva sang (és a dir, no a la línia hereditària). Aquestes mutacions ens serviran per 1- conèixer el perfil mutacional del tumor del pacient i 2- dissenyar assajos específics per cada pacient per tal de fer el seguiment en plasma del ctDNA a través d’una tècnica ultra-sensible, la ddPCR.

D’aquesta manera, aconseguirem una informació ampliada sobre els mecanismes moleculars de la formació del tumor i de l’adquisició de la capacitat de fer metàstasis. Concretament, tindrem informació sobre la cinètica de les mutacions en càncer de mama (tumor primari vs. mutacions adquirides en metàstasi), amb l’objectiu de guiar millor el tractament de les pacients.

En aquelles pacients en què clínicament sigui adequat i el estigui disponible, s’oferirà tractament amb fàrmacs contra les alteracions trobades per aquest panell de gens ampliat. En aquestes pacients, es determinarà la càrrega tumoral present en cada moment del tractament mitjançant quantificació de ctDNA en plasma, i determinació de l’abundància relativa de les mutacions trobades (mitjançant ddPCR) al ctDNA